หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน ตรวจสอบผลการเรียน E-learning ดาวน์โหลดฟอร์ม แฟ้มกิจกรรม
 เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพรามัน
วิสัยทัศน
ปรัชญา
ข้อมูลบุคลลากร
ข้อมูลนักศึกษา
การจัดการศึกษา
อาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ 
งานแผนและงบประมาณ
ข้อมูลการบริหารจัดการ
ข้อมูลทางวิชาการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดยะลา
 
 แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญ
 
 สิ่งประดิษฐ์/โครงการวิจัย
อาจารย์/ครู
นักศึกษา
 
 เกี่ยวกับนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
เว็บบอร์ด
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
 
ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา

++วิทยาลัยการอาชีพรามัน++สร้างวินัย ให้วิชา พัฒนาชุมชน คิดค้นเทคโนโลยี


 คร ูอาจารย์
สิ่งประดิษยฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา2550
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2554
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง Comparison ปวส.2 แผนกคอมฯ,บัญช การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียน วิชาวิทย์ฯพื้นฐานปวช.1 แผนกเครื่องกล การแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียนในการระดับ ปวช.1
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพของนักเรียน ปวส.1 สาขาคอมพิวเตรอร์  วิชาการพัฒนาเว็บเพจ วก.รามัน
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชการผลิตสื่อพิมพ์สำหรับนักเรียนอ่อนปวช.2 แผนก คอมพิวเตอร์
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ปวส.1 แผนกคอมฯ
ปัจจัยและทางแก้ไขการพูดภาษาถิ่น (มาลายู) ในชั้นเรียน ของนักเรียน ปวช.3
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ในรายวิชางานบริการคอมฯ ปวช.2
การศึกษาการแก้ไขปัญหาการเล่นเกมส์ของนร.แกนมัธยมศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.1
ความพึงพอใจในการเรียนเทคนิคการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ นร.ปวช.3
การสังเกตการณ์การพัฒนาทักษะผู้เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนร.ปวช.1
การพัฒนาทักษะค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตวิชาโครงสร้างระบบคอมฯปวส.1
การแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน แกนมัธยมศึกษา ปวช.3
การปรับพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา และการไม่ทบทวนบทเรียนก่อนเรียน ปวส.1 บัญชี วิชาต้นทุน1 ด้วยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน
การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกบัญชีและคอมฯ วก.รามัน
การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนวิชาการขาย 1 นร.ปวช.1 การบัญชี คอมพิวเตอร์
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าบัญชีเบื้องต้น ปวส.1
การขาดทักษะการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไปการบัญชี  ปวช.1
การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดไทย ของแผนกบัญชี ปวช.1
การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาจิตใน ปวช.1 แผนกคอม
การแก้ปัญหาการขาดความสนใจเรียนในวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวช.2บัญชี
การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนวิชางานปรับอากาศนร.ปวช.3ช่างยนต์
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ที่เรียนงานบำรุงรถยนต์โดยใช้สัญญาการเข้ากับนักเรียน ปวช.3 แผนกช่างยนต์
การศึกษาพฤติกรรมเริ่มต้นของ นร.ปวช.2 แผนกช่างยนต์
การศึกษาพฤติกรรมเริ่มต้นของนักเรียน ปวช.2 แผนกช่างยนต์
การใช้สื่อเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชา งานสีรถยนต์ นร.ปวช.3
พัฒนาพื้นฐานการคำนวณของนักศึกษา ปวส.1 ช่างยนต์ ที่จบมัธยมปีที่ 6
การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน แผนกช่างยนต์ ปวช. 1
การแก้ปัญหาการเรียน วิชางานเครื่องยนต์เล็กต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดวก.รามัน ปวส.1 แผนกช่างยนต์
การพัฒนาทักษะการคำนวณของวิชางานทดลองเครื่องกลชั้นปวส.2แผนก ชย. โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณ
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำวิชากลศาสตร์ของไหล ปวส1. ใช้แบบฝึก
สาเหตุการมาเรียนสายของนักเรียน  แผนกไฟฟ้า ปวส.1วิทยาลัยการอาชีพรามัน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน แผนกไฟฟ้า ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพรามัน
การแก้ปัญหาทักษะต่อวงจรควบคุมเครื่องกลโดยเสริมเวลาปฏิบัติของนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ปวช.2
การแก้ปัญหาเรื่องขาดทักษะในการออกแบบวงจรควบคุมในรายวิชาโปรแกรม
ควบคุมไฟฟ้าของนักเรียน ปวช.2 แผนกไฟฟ้าโดยใช้ความรู้เรื่อง PLC จากเน็ต
นวัตกรรมเรื่องวงจรไฟฟ้าสว่างและกำลังวิชาเขียนแบบไฟฟ้า ปวช.1
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 ชั้นไฟฟ้าการไม่ส่งงาน/การบ้าน
การสำรวจพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับปวช.1แผนกเครื่องกล
การแก้ปัญหาการเขียนตัวสะกดการันต์ของนักเรียน ระดับ ปวส.1 แผนกวิชา
การแก้ปัญหาการเขียนตัวสะกดการันต์ของนร.ปวส.1แผนกช่างยนต์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง Comparison ปวส.1 แผนกคอมฯ,บัญชี
การศึกษาเจคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับปวช.2 บช.คอม
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
เรื่อง แก้ปัญหาการขาดทักษะในการเดินสายไฟฟ้า
เรื่อง แก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊ส
เรื่อง แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2
เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเริ่มต้นของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกช่างยนต
เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจของนักเรียน
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 1  แผนกช่างยนต์    และช่างไฟฟ้า 
เรื่อง การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น 
เรื่อง การศึกษาการแก้ไขการเล่นเกมส์ของนักเรียนแกนมัธยมในวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2553
เรื่อง การแก้ปัญหาเรื่องขาดทักษะในการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคารและโรงงานของนักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้า
เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะต่อวงจรควบคุมเครื่องกล โดยการเสริมเวลาปฏิบัติของนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช.2
เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียน/นักศึกษาไม่ส่งการบ้าน
เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น
เรื่องการถอด-ประกอบชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์
เรื่อง การใช้สื่อเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียน วิชาเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาชั้นปวช.2
เรื่อง การใช้สื่อเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียน วิชางานสีรถยนต์ ของนักศึกษาชั้นปวช.3
เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนายอุสมาน ยีมะยี
เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนระดับปวช.แผนกไฟฟ้าทำโจทย์วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไม่ได้ ด้วยกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
เรื่อง การแก้ปัญหาของนักศึกษาที่สื่อเนื้อหาวิชา ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้เครื่องอ่านค่าวัดไฟฟ้าของนักศึกษาปวส.
เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาปวส.2 ช่งยนต์ ในรายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
เรื่อง การภาษาท้องถิ่นมลายูในโรงเรียน
เรื่อง การพัฒนาความสามรถด้านการอ่าน-เขียน คำควบกล้ำ ร ล ว นักเรียนชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกลุ่ม
เรื่อง การแก้ปัญหานักรียนไม่ทำกิจกรรมวิชาการขายเบื้องต้น ระดับ ปวส.1
เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ปวช.1
ที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1
เรื่อง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง รายการปรับปรุงบัญชี
เรื่อง การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดไทย
เรื่อง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียน ปวช.1
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชากฏหมายธุรกิจด้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบJigsaw
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพของนักศึกษาระดับ ปวส.1
เรื่อง การพัฒนาความสามรถทางการเรียนวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูลสำหรับนักเรียน ที่เรียนอ่อนในระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญชี
เรื่อง การพัฒนาความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือซ่อมรถจักรยายนต์ของนักศึกษาชั้นปวช.1 ช่างยนต์ ในการเรียนวิชางานจักรยายนต์
เรื่อง การพัฒนาทักษะการคำนวณของวิชาวิศวกรรมมยานยนต์ ชั้นปวส.2 แผนกช่างยนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนณ
เรื่อง การพัฒนาความรับผิดชอบในการใช้เครื่งอมือ ถอด ประกอบชุดเกียร์ของนักศึกษา ชั้นปวช.2วนการเรียนวิชางานส่งกำลังรถยนต์
เรื่อง การพัฒนาทักษะการคำนวณของวิชาเทอร์โบไดนามิกส์ชั้น ปวส.2
เรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.2 แผนกการบัญชีและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานอำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 
 ส่วนราชการในจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
เทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา
 


 
สำนักข่าวไทย
 


 
เว็บลิงค์
ศูนย์เทคโนโลยีฯ เพื่อการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา
วิชาการดอตคอม
สอบครูดอทคอม
อุทยานการเรียนรู้
สสวท.
สืบค้นข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ครูสกล.คอม
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนฯ
สนง.การอุดมศึกษา
สำนักทดสอบกลาง
สำนักงาน สกสค.
สมาคมรองผู้บริหาร
สกสค
Skooolthai


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายเรืองเดช  พรหมคงบุญ
ผู้ดูแลระบบ : ICT
<ติดต่อ>e-mail : ruud_2515@hotmail.com

นายกิฟลี    หะ
ผู้ดูแลระบบ : ICT
<ติดต่อ>
e-mail :
leeha92@hotmail.com

นางสาวคอรีเยาะ ตอแลมา
ผู้ดูแลระบบ : Internet
<ติดต่อ> e-mail : ko_ree@hotmail.com

     
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7326-2044-8, โทรสาร 073 -262040
Website :http://www.ramanvoc.moe.go.th E - mail : ramanvoc@hotmail.com